آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۷۰٫۹۶۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۴
بازدید از این یادداشت : ۳٫۹۶۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
«رموز کنوز حکمت سجادیه» از : میرزا محمد باقر اردبیلی عنوان شرح تازه یابی بر صحیفه سجادیه است، که نسخۀ خطی آن در سال گذشته (تیر ۸۸) برای فروش به کتابخانۀ مجلس عرضه شده و خریداری گردید. و این معرّفی نامه کوتاه در جلسۀ تقویم نسخه قلمی شد.
در این شرح فارسی، چهار دعای ذیل از ادعیۀ صحیفه سجادیه شرح شده است:
- حمد و ثنا
- صلوات بر افضل انبیاء
- درود بر حملۀ عرش و ملایک مقرّبین
- تحیات بر اتباع رسل
این شرح که از قرن ۱۲ هجری است، بیشتر جنبۀ ادبی دارد و با انشایی مغلق تحریر شده است.
نسخۀ مذکور در عصر مؤلف کتابت شده و حواشی با امضای «منه غفر الله له» دارد؛ تصحیح شده و علامت بلاغ دارد.
دیباچه این نسخه را یکی از ارادتمندان مؤلف نگاشته و از آغاز یک برگ افتادگی دارد.
آغاز افتادۀ دیباچه: در مقام اختیار چه مجال هوس هر گاه جنابی که علّت غائی ایجاد و مخزن اسرار درر وقاد.
آغاز شرح: بسمله. الحمد لله الف و لام به جهت استغراق است و یا برای حقیقت.

چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت