نسخه ای از تاریخ شمشیر خانی (تلخیص شاهنامه فردوسی به نثر) که در تملک ملک الشعرا محمدتقی بهار بوده، آن را تصحیح نموده و بر آن حواشی زده است.
نسخه صحیح نیست...
خیلی غریب است که یک شعر درست و خالی از غلط درین کتاب نیست
حرره تقی
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲۳